کد خبر:1207 بازدید: 2866 بازدید

در مسیر برگشت از روستای ازگله در مناطق ثلاث زنانی را دیدم ...

در مسیر برگشت از روستای ازگله در مناطق ثلاث زنانی را دیدم که از روستاهای اطراف که سالم مانده بود آمده بودند و کنار جاده شیرینی محلی می پختند و با چای از مردمی که عاشقانه برای کمک رسانی تا لب مرز آمده بودند پذیرایی بسیار گرمی می کردند .
جمعه بیست و ششم آبانماه -


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما