کد خبر:1124 بازدید: 2369 بازدید

جهان ! بشکن سکوت مرگبارت را در مقابل کشتار معصومیت .
فریاد باید ، بیدار شو نگهبان معصومیت.


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما