کشتار معصومیت

جهان ! بشکن سکوت مرگبارت را در مقابل کشتار معصومیت .
فریاد باید ، بیدار شو نگهبان معصومیت.


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما