کد خبر:1111 بازدید: 2297 بازدید

هفته گذشته سفری به مدت پنج روز به مشهد مقدس داشتم و بطور کامل در جریان فعالیتهای شعبه مهرآفرین در مشهد قرار گرفتم .

هفته گذشته سفری به مدت پنج روز به مشهد مقدس داشتم و بطور کامل در جریان فعالیتهای شعبه مهرآفرین در مشهد قرار گرفتم . عمده پرونده های تحت حمایت این موسسه مادران و کودکان دچار اعتیاد هستند کودکانی که ناخواسته دچار این پدیده شوم اجتماعی شده اند و به تعبیری کودکان خاکستری شده اند. تعداد پرونده های تشکیل شده در این مرکز به بیش از صد پرونده رسیده است و هر روزه به تعداد آن افزوده می شود . که خوشبختانه با مداخله تیم حرفه ای و آموزس دیده مددکاران اجتماعی این مرکز توانسته بودند اعتیاد کودکان را از بین برده و کنترل کنند .

بازدیدی از تعدادی از کودکان بهبود یافته داشتم و مصاحبه های مفصلی با مادرانشان داشتم . متاسفانه تمایل به ترک در مادران بسیار کم است ولی نباید ناامید شد . زیرا زنانه شدن اعتیاد به رشد آسیب های اجتماعی کمک میکند . آسیب های اجتماعی را میتوان کنترل کرد مشروط به اینکه سیاستگذاران و برنامه ریزان به غفلت خودپایان دهند . سیاستگذازی اجتماعی را دراسناد و برنامه های بالا دستی ببینند و در آن با نگاه تخصصی و کارشناسی موضوعات اجتماعی و توسعه انسانی را بگنجانند . امیدوارم جناب آقای دکتر روحانی التفات ویژه ای به بحرانهای اجتماعی نموده و خلاها و کاستی ها را هر چه سریعتر مرتفع نماید زیراامتداد این غفلت جامعه را با چالش های جدی نظیر ناامنی اجتماعی و دست آخر شورش های اجتماعی بعلت فقر غلظت یافته برخی اقشار کم بضاعت جامعه مواجه خواهد کرد . هم اکنون نیز از مرز هشدار عبور کرده ایم

 


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما