24 تیر 1399 ساعت 20:38

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر حامی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نوزادان مادران معتاد و... می باشد.

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور مهرآفرین

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

فاطمه دانشور
خواستاران تحول صفآرايي كردند

انتخابات اتاقهاي بازرگاني اسفند برگزار ميشود اما هنوز آبان آغاز نشده، چهره مدعيان درحال روشن شدن است. مجمع فعاالن توسعه عمال ستاد انتخاباتي تشكيل داده و مسوول اين ستاد را انتخاب كرده است.

انتخابات اتاقهاي بازرگاني اسفند برگزار ميشود اما هنوز آبان آغاز نشده، چهره مدعيان درحال روشن شدن است. مجمع فعاالن توسعه عمال ستاد انتخاباتي تشكيل داده و مسوول اين ستاد را انتخاب كرده است. اما بسياري از گروههاي ديگر بسيار آرام به كار خود ادامه ميدهند. در اين ميان گروه خواستاران تحول با برگزاري يك انتخابات درون گروهي و معرفي چهرههاي اصلي كه در اين انتخابات از تحول حمايت ميكنند، نشان داد كه يك مدعي جدي براي كسب تعداد زيادي كرسي در اتاقهاي بازرگاني است. انتخاباتي كه در آن چهرههاي همچون محسن صفاييفراهاني، علي فاضلي، عيسي كالنتري، احمد تركنژاد به ياري گروهي شامل محمدرضا بهزاديان، فاطمه دانشور، جمشيد عدالتيان، جهانبخش نورايي و همايون اسدي لنگرودي آمدند تا براي انتخابات اتاق بازرگاني در اسفند قوي ظاهر شوند.

انجمني براي اتاق در خارج اتاق

حدود يك دهه قبل جريان تحول در اتاق بازرگاني از سوي افرادي مانند مرحوم احمد موسوي اخوان، جهانبخش نورايي، ابراهيم جميلي و مسعود دانشمند آغاز شد كه با پيوستن گروههاي ديگر ائتالفي بزرگ به نام خواستاران تحول را ايجاد كرد. اين جريان موفق شد براي مدتي حتي رياست اتاق بازرگاني تهران را به دست بگيرد و تغييراتي در ساختار اتاق تهران ايجاد كند. اما اين تشكل هيچوقت نتوانست در انجمن يا تشكلي رسمي در درون اتاق بازرگاني خود را به ثبت برساند و در نهايت جريان تحول انجمني به نام مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران را در وزارت كشور به ثبت رساند. اين انجمن در سالهاي اخير كم فروغتر از هميشه ظاهر شده بود اما بعد از اينكه بهزاديان موفق به دريافت كارت بازرگاني خود شد بار ديگر نام اين انجمن بر سر زبانها افتاد. در تمام جلساتي كه بهزاديان با مطبوعات برگزار كرد، تاكيد كرد كه تمام سياستهاي تحول در اين دوره از انتخابات در قالب انجمن نام مديران و متخصصين خواهد بود و شوراي مركزي آن خواهد بود. باالخره در روزهاي آخر مهر انتخابات براي شوراي مركزي اين انجمن برگزار شد و حضور چهرههاي سرشناس در ميان برگزيدگان به خوبي خبر از شانس باالي جريان تحول در اين دوره داد.

در ابتداي اين جلسه جهانبخش نورايي توضيح داد كه در سال 82 از درون اتاق بازرگاني جرياني خواستار تغيير در شرايط اتاق بازرگاني شد و به توفيق چشمگيري در اتاق تهران دست يافت ولي تحول يك موج بود و نه تشكلي ثبت شده و به داليل قانوني اجازه ثبت تحول در اتاق ايجاد نشد. به گفته نورايي ايده تحول تنها مربوط به اتاق بازرگاني نبود به همين دليل تصميم بر اين شد اين انجمن براي شناسنامهدار كردن تحول ايجاد شد.

در همين رابطه محمدرضا بهزاديان توضيح داد كه هر تشكيالتي نياز به اساسنامه و مرامنامه روشن دارد تا بتوانند بدون تغيير به خاطر تغيير در جو جامعه در مسير اهدافشان حركت كنند.

به گفته رييس سابق اتاق بازرگاني تهران هميشه افرادي در نهادهاي مختلف حضور پيدا ميكنند ولي صحبتهاي آنها قبل و بعد از انتخابات تغيير ميكند به همين دليل الزم است كه در هر انتخابات تشكيالت با رويكردي روشن حركت كنند. وي وجود اين تشكلها را فرصتي براي شناسايي دانست و افزود اين تشكلها هستند كه از درون خود افراد شايسته را معرفي ميكنند.

بهزاديان درباره اتاق بازرگاني گفت بعد از 27سال سكون در سال 81 چند گروه كوچك ايجاد شد ولي چون همگي به دنبال تغيير بودند در كنار هم قرار گرفتند و همگي نام تحول را پذيرفتند كه همين افراد توانستند تغييراتي اساسي در اتاق بازرگاني تهران ايجاد كنند. وي افزود اتفاقاتي در 10سال پيش در اتاق بازرگاني رخ داد، تفاوت عمدهيي با عملكرد قبل از آن دارد كه به خاطر تحول بوده است. وي تاكيد كرد ايران بسيار بيشتر از مدعيان فعلي بخش خصوصي افراد شايسته دارد اما زماني كه يك جمع حتي از فردي وچك حمايت ميكند ميتوان تاثير گذاشت.

در همين راستا انتخابات بعد از معرفي كانديداها برگزار شد و اعضا به ترتيب زير به عنوان شوراي مركزي انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران انتخاب شدند:

1- فاطمه دانشور

2- محمدرضا بهزاديان

3- جمشيد عدالتيان شهرياري

4- جهانبخش نورايي

5- فريدون اسدي لنگرودي

6- محمد تقي صالحي

7-عباس وطنپرور

8- ابراهيم خانيكي

9-محسن مهرعليزاده

10- فريد صفارزاده

11- حسين معروف

12- احمد تركنژاد

13- سيدحميد حسيني

14- عيسي كالنتري

14-علي فاضلي

چهرههاي تاثيرگذار

حضور برخي چهرهها تا قبل از اين در انتخابات اتاق بازرگاني قطعي بود. بهزاديان، دانشور، عدالتيان، نورايي و اسدي لنگرودي پيش از اين خود را به عنوان مدعيان تحول در اين دوره معرفي كرده بودند اما اضافه شدن نامهايي كه تاكنون موضع دقيق خود را روشن نكرده بودند وزنه اين انتخابات را به نفع اين گروه سنگين كرد و نشان داد كه تحول حرفهاي زيادي در اين انتخابات دارد.

علي فاضلي، رييس اتاق اصناف تهران يكي از افرادي است كه به دليل نفوذ باالي خود در ميان اصناف ميتواند باعث جمع شدن آراي زيادي از سوي اصناف به نفع خواستاران تحول شود.

همچنين عيسي كالنتري و محسن مهرعليزاده به دليل داشتن تجربههاي فراوان دولتي توان زيادي براي حمايت از اين گروه دارند. از سوي ديگر برخي از اعضاي فعلي اتاق بازرگاني ايران مانند حميد حسيني، احمد تركنژاد و حسين معروف در عمل با قرار گرفتن در اين ليست موضع رسمي خود را روشن كردند. از سوي ديگر بازرساني هم كه در اين انتخابات معرفي شدند، چهرههايي سرشناس بودند.

محمدمهدي رييسزاده و علي دادگر منتخبان اين بخش بودند.

اما در كنار اين موضوع برخي چهرههاي سرشناس نتوانستند راي كافي براي حضور در اين ليست را پيدا كنند. شايد مهمترين آنها محسن چمنآرا، نامزد نايبرييسي اول اتاق بازرگاني ايران بود كه چند هفته پيش در اين انتخابات از مسعودكرباسيان شكست خورده بود. از چهرههاي ديگر ميتوان به عليرضا قدسطينت، نوراهلل عابدي، پرويز شهرپر، علي ظفرزاده، علي ثابتيان و سيفاهلل مرادي اشاره كرد. برخي چهرههاي شاخص مانند ابوالحسن خليلي هم با وجود حضور در جلسه نامزد حضور در هسته مركزي نشدند.

غايبان سرشناس

با اين وجود برخي چهرهها كه اين روزها به عنوان خواستاران تحول ميانه رو شناخته ميشوند در اين جلسه حضور نيافتند. پدرام سلطاني و مسعود خوانساري سرشناسترين اين افراد هستند كه با وجود حضور در ليست خواستاران تحول در دوره گذشته در اين انجمن حضور نداشتند. از سوي ديگر فرهاد فزوني كه خود در سالهاي گذشته در ليست خواستاران تحول بود، تالش دارد انجمني به همين نام در اتاق بازرگاني ثبت كند. با وجود آنكه جمشيد عدالتيان در گفتوگو با »تعادل« تاكيد داشت كه اين افراد هم از اعضاي تحول محسوب ميشوند اما بعضي از منتخبان به صورت كامال مشخص با اين گروه دچار زاويه شدهاند. دركنار اين موضوع شركت نكردن سلطاني و خوانساري در اين انتخابات خبر از اختالفات پشت پرده ميدهد هرچند حميد حسيني درحال تالش است كه بار ديگر نظرات اين دو گروه را به يكديگر نزديك كند.

آخرین اخبار

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Dima Group