کد خبر:966 بازدید: 5762 بازدید

.

مادری دیگر است . پدری دیگر . خواهری دیگر است . برادری دیگر و ... مهری دیگر .
صبور است و به آینده ای می اندیشد که شاید خودش نباشد، اما نشانه هایش خواهند ماند .
کتاب هایی که شاگردانش خواهند نوشت . پل هایی که شاگردانش خواهند ساخت . بیمارانی که به دست شاگردانش به سلامتی می رسند و و و ... و لبخند می زند .
او معلم است . آموزگار . الفبای جهانِ پیشِ رو را آنقدر تکرار می کند تا برقِ فهمیدن را در چشمان کنجکاو دانش آموزش ببیند . و لبخند بزند به فردایی که شاگردانش در آن کتاب های زیادی خواهند خواند و نوشت . پل های زیادی خواهند ساخت و ...
معلم عزیز . گوهر گرانبهای انسانیت . روزت مبارک
فاطمه دانشور


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما